องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กะเปา
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
account_box สำนักปลัด
- ว่าง -
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวฉวีวรรณ รักษ์ชูชื่น
นักทรัพยากรบุคคล
นายวโรทัย จงจิตต์
เจ้าพนักงานธุรการ
Warothai@ kapao.go.th
นางสาววิมลลักษณ์ มีลักษณ์
ครู
wimonlakmeelak@ kapao.go.th
นางสาวสุนิสา ศุภลักษณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Sunisa@ kapao.go.th
นางสาวปวีณา ทิพเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนวลจันทร์ อ่อนอาจ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
nualjan@kapao.go.th
นางสาวรัตณาวดี อังกาบ
ครู
rattanawadeeoangkap@kapao.go.th
นางสาวเบญจมาศ จันทร์พฤกษ์
ผช.จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว
Benjamas@ kapao.go.th
นางสาววิภาวี รัตนานุกูล
นักวิชาการศึกษา
นางสาวอภิชญา อินทรเพชร
นักพัฒนาชุมชน
นางจินตนา สุภลักษณ์
ครู
jintanasupalag@kapao.go.th
ว่าง
ครู
-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอมรรัตน์ มงคล
ผู้ดูแลเด็ก
amonratmongkhon@kapao.go.th
นางพนิดา ขำแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
panidakhumkaew@kapao.go.th
นางสุดตระการ ฤทธิมาส
ผู้ดูแลเด็ก
panidakhumkaew@kapao.go.th
- ว่าง -
พนักงานขับรถยนต์
นายนราศักดิ์ ชูเพชรทอง
คนงานทั่วไป
นางสาวกรวิกา ชูเพชรทอง
คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)
นายสำรวย ศุภลักษณ์
จ้างเหมาบริการยาม
นายสุทธิศักดิ์ รักกะเปา
จ้างเหมาบริการ
นายจักรพงศ์ ชโลธร
จ้างเหมาบริการงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
นางสาวรัตนา ปาลคะเชนทร์
จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก
นางสุภาภรณ์ ไกรวงค์
จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก