องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กะเปา
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ร้องเรียนทุจริตเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนทุจริต
เจ้าหน้าที่
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/65
ขอเชิญชวนท่านที่เคยติดต่อหรือรับบริการ ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT
รับเกียรติบัตรในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ภาพการประชุมสภาสมัยสมาัญที่ 1/2565
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
รับสมัครเลือกตั้ง ส.อบต. และ นายก อบต. 2564
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ของ อบต.กะเปา
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานงบการเงินประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ส.ด.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอคีรีรัฐนิคม poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview42
ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview115

folder ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่นแทนอัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview76
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างภารกิจ จำนวน 2 อัตรา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview199

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook อบต.กะเปา
Facebook

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล prattana@kapao.go.th
โทร : 098-0133285
นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล prattana@kapao.go.th
โทร : 098-0133285
(นางสาววาสนา ศรีคิรินทร์)
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัดอบต.กะเปา
Wassana@kapao.go.th
โทร : 081-079-2685
(นางสาววาสนา ศรีคิรินทร์)
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัดอบต.กะเปา
Wassana@kapao.go.th
โทร : 081-079-2685
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
-

สถิติ sitemap
วันนี้ 246
สัปดาห์นี้2,757
เดือนนี้17,992
ปีนี้215,904
ทั้งหมด410,218


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กยผ.
19/05/2565
19/05/2565
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]
สน.คท.
19/05/2565
19/05/2565
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กพส.
17/05/2565
19/05/2565
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึง วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
กศ.
18/05/2565
19/05/2565
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
18/05/2565
19/05/2565
เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 5 และ รุ่นที่ 6
กสธ.
17/05/2565
19/05/2565
ขอเรียนเชิญร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ

× องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา