messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กะเปา
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
.
ร้องเรียนทุจริตเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนทุจริต
เจ้าหน้าที่
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม
RE-X-RAY ครัวเรือนถังขยะเปียก ลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสร้างฝายชะลอน้ำ (ฝายแม้ว)
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566
การประชุมสภา อบต.กะเปา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2566
วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน
กิจกรรมการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน นักศึกษา 2566
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
ประกาศ เพิ่มช่องทางการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
กำหนดการวันปิดภาคเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.กะเปา เทอม 2/66, 1/67
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
การแข่งขันกีฬาประเพณีประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
แบบประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
แบบประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
แบบประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11

folder ข่าวรับสมัครงาน

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook อบต.กะเปา
Facebook


บุคลากร
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล prattana@kapao.go.th
โทร : 098-0133285
นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล prattana@kapao.go.th
โทร : 098-0133285
นางสาววาสนา ศรีคิรินทร์
รองปลัดอบต.รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
wassana@kapao.go.th
โทร : 081-079-2685
นางสาววาสนา ศรีคิรินทร์
รองปลัดอบต.รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
wassana@kapao.go.th
โทร : 081-079-2685
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
-

สถิติ sitemap
วันนี้ 59
เดือนนี้1,733
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)61,212
ทั้งหมด 280,000


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กสธ.
10/04/2567
17/04/2567
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สน.บถ.
11/04/2567
11/04/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
11/04/2567
11/04/2567
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
กค.
11/04/2567
11/04/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18
[รายชื่อผู้อบรม e-GP รุ่น 18]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา