องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กะเปา
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
.
ร้องเรียนทุจริตเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนทุจริต
เจ้าหน้าที่
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน นักศึกษา 2566
การตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมตำบลกะเปา ของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
การประชุมสภา อบต.กะเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566
การประชุมสภา อบต.กะเปา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2566
การประชุมสภา อบต.กะเปาส มัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2566
การแข่งขันกีฬาประเพณีประจำปี 2566
์NO Gift Policy 2566
การประชุมประชาคมระดับตำบล
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
ประกาศ ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27

folder ข่าวรับสมัครงาน

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook อบต.กะเปา
Facebook

บุคลากร
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล prattana@kapao.go.th
โทร : 098-0133285
นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล prattana@kapao.go.th
โทร : 098-0133285
นางสาววาสนา ศรีคิรินทร์
รองปลัดอบต.รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
wassana@kapao.go.th
โทร : 081-079-2685
นางสาววาสนา ศรีคิรินทร์
รองปลัดอบต.รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
wassana@kapao.go.th
โทร : 081-079-2685
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
-

สถิติ sitemap
วันนี้ 44
เดือนนี้22,749
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)60,964
ทั้งหมด 245,112


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
21/09/2566
21/09/2566
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
กสว.
21/09/2566
21/09/2566
รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566
[เอกสารแนบ]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
กพส.
21/09/2566
21/09/2566
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด "คลินิก Local Service"
กพส.
21/09/2566
21/09/2566
การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ
กศ.
21/09/2566
21/09/2566
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2565
สน.บถ.
20/09/2566
21/09/2566
การให้ได้รับเงินเดือนของผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา