ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนแบตเตอร์รี่เครื่องสำรองไฟฟ้า (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง