ชื่อเรื่อง : ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง