ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง