ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง