ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง