ชื่อเรื่อง : ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง