องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กะเปา
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ประกาศอำเภอคีรีรัฐนิคม เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา ครั้งแรก ........... วันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180 โทรศัพท์ : 077-310972 ผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งสามารถดูข้อมูลได้ในเมนูเลือกตั้ง 64

แบบสำรวจความพึงพอใจ
ร้องเรียนทุจริตเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนทุจริต
เจ้าหน้าที่
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file รายงานรายรับ - รายจ่ายรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
insert_drive_file รายงานรายรับ - รายจ่ายรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112 |
insert_drive_file ประกาศ รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113 |
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2551 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file งบรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน เม.ย. - พ.ค. 58 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
insert_drive_file งบทดลองประจำเดือน เม.ย. - พ.ค. 58 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือน กันยายน 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116 |
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือน ต.ค. 2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2550 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2550 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
insert_drive_file รายงานประมาณการรายรับ-จ่าย ประจำปี 2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือน ก.ย. 2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
(นางสาววาสนา ศรีคิรินทร์)
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัดอบต.กะเปา
Wassana@kapao.go.th
โทร : 081-079-2685
(นางสาววาสนา ศรีคิรินทร์)
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัดอบต.กะเปา
Wassana@kapao.go.th
โทร : 081-079-2685
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
ศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 152