Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
New Update
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
หน้าแรก
 
   ประวัติความความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   อำนาจหน้าที่
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
   โครงสร้างองค์กร
    โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ITA)
    แบบประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
แผนงาน
 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
    แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
    แผนยุทธศาสตร์ฯ
    แผนดำเนินงานประจำปี
    แผนอัตรากำลัง
    แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตฯ
    แผนพัฒนาบุคลากร
    การประเมินผลแผนพัฒนา
    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
    การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
    การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
    เทศบัญญัติ
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    คู่มือการให้บริการ
    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    เรื่องงบฯรายจ่ายประจำปี
    กองทุนหลักประกันสุขภาพ
    งานบริหารงานบุคลล
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจำปี
    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
    กองทุนหลักประกันสุขภาพ
    มาตรการป้องกันการรับสินบน
    มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
    มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
    มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประ โยชน์ส่วนรวม
    E-service
    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
รายงาน
 
    รายงานทางการคลัง
    รายงานผลการดำเนินงาน
    รายงานการประชุมสภา
    รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานฯ
    รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
    แผนการจัดหาพัสดุ
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
    การดำเนินงานกิจการสภา
    ประกาศผลผู้ชนะ
ทำเนียบบุคลากร
 
    คณะผู้บริหาร
    สภาอบต.กะเปา
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
 
 
 
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 งานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 10 คน
ประกาศวันที่  21 สิงหาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์  งานจัดเก็บและพัฒนาได้ กองคลัง อบต.กะเปา  ขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 จากเดิมเก็บตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 63 ให้ขยายต่อไปอีก 4เดือน จะต้องเริ่มเก็บในวันที่ 1 สิงหาคม 2563  

  ดังนั้น ผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้างในปี 2563 จะได้รับส่วนลดภาษี 90% และจะต้องชำระภาษีเพียง 10% เท่านั้น 

รายละเอียดชื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามที่แนบ

จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีทุกท่าน ที่ได้รับจดหมาย ให้นำมาจดหมายมาชำระภาษี นับแต่ได้รับ ทั้งนี้ไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคม 2563

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ กองคลัง โทร.077-31072

 มีเอกสารแนบประกาศ
 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 รายชื่อผุ้เสียภาษี [ขนาดไฟล์ : 120.14 KB.]
 
 
หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180
โทรศัพท์ : 0-7727-4229 โทรสาร : 0-7727-4236
Copyright © 2018. www.kapao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs