Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
New Update
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
หน้าแรก
 
   ประวัติความความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างองค์กร
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
    โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ITA)
    แบบประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
 
แผนงาน
 
    แผนพัฒนาสี่ปี
    แผนยุทธศาสตร์ฯ
    การประเมินผลแผนพัฒนา
    แผนดำเนินงานประจำปี
    แผนอัตรากำลัง
    แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตฯ
    เรื่องงบฯรายจ่ายประจำปี
    เทศบัญญัติ
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    กองทุนหลักประกันสุขภาพ
    ข้อมูลข่าวสาร
    คู่มือประชาชน
    การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
    แผนพัฒนาบุคลากร
    งานบริหารงานบุคลล
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจำปี
    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
    มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
    มาตรการป้องกันการรับสินบน
    มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
    กองทุนหลักประกันสุขภาพ
    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
    มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
    มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประ โยชน์ส่วนรวม
รายงาน
 
    รายงานทางการคลัง
    รายงานผลการดำเนินงาน
    รายงานการประชุมสภา
    รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานฯ
    รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
    แผนการจัดหาพัสดุ
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    ประกาศผลผู้ชนะ
ทำเนียบบุคลากร
 
    คณะผู้บริหาร
    สภาอบต.กะเปา
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
 
 
 
  ประกาศผลผู้ชนะ
หัวข้อ วันที่
ประกาสผุ้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4 (ดู : 35) 10 ต.ค. 2562
 
 หน้า  1 | 
 
หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180
โทรศัพท์ : 0-7727-4229 โทรสาร : 0-7727-4236
Copyright © 2018. www.kapao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs