Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
New Update
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา...แจ้งงดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019......ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี......  
หน้าแรก
 
    ประวัติความเป็นมา
    สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
    อำนาจหน้าที่
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ
    นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
    โครงสร้างองค์กร
    ข้อมูลผู้บริหาร
    สายตรงนายก
    โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ITA)
    แบบประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
แผนงาน
 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
   แผนยุทธศาสตร์ฯ
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตฯ
   แผนพัฒนาบุคลากร
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
   การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ข้อบัญญัติตำบล
   งบฯรายจ่ายประจำปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือการให้บริการ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   งานบริหารงานบุคลล
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   E-service
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
 
    รายงานทางการคลัง
    รายงานผลการดำเนินงาน
    รายงานการติดตามและประเมินผลแผน
    รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานฯ
    รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
    แผนการจัดหาพัสดุ
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
    การดำเนินงานกิจการสภา
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
    รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
    ประกาศผลผู้ชนะ
ทำเนียบบุคลากร
 
    ผู้บริหาร
    สภาอบต.กะเปา
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
 
 
 
 
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ ๓ (ดู : 61) 4 ส.ค. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 (ดู : 60) 17 ก.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองยวนหมู่ที่ ๖ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 75) 10 ก.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะยายหมุน-เขาปง หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 45) 10 ก.ค. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 (ดู : 50) 24 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ ๑๐ (ดู : 63) 15 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายซอยเกาะยายหมุน หมู่ที่ ๗ (ดู : 58) 15 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายซอยนอกนา หมู่ที่ ๔ (ดู : 50) 15 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน(บดอัด) สายซอยหน้าเขา หมู่ที่ ๓ (ดู : 49) 15 พ.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2563 (ดู : 57) 23 เม.ย. 2563
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 (ดู : 57) 23 เม.ย. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 (ดู : 60) 20 มี.ค. 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 58) 19 มี.ค. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สายซอยศรีนิคมพัมนา หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 54) 13 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานดูแลระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 59) 5 มี.ค. 2563
ประกาศ อบต.กะเปา ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุนเจาะบาดาล หมู่ที่ 7 (ดู : 60) 18 ก.พ. 2563
ประกาศ อบต.กะเปา ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต.กะเปา (ดู : 60) 18 ก.พ. 2563
ประกาศ อบต.กะเปา ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้าท่อลอดเหลี่ยม คสล.สายซอยศรีนิคมพัฒนา หมู่ที่ 7 (ดู : 67) 18 ก.พ. 2563
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 59) 17 ก.พ. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 (ดู : 69) 7 ม.ค. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 (ดู : 66) 7 ม.ค. 2563
ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 (ดู : 69) 20 ธ.ค. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 (ดู : 70) 20 พ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้ว ศพด.อบต.กะเปา หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 76) 6 พ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางบุกเบิกถนนสายทอนเหรียง-ถนนสายธารพัฒนา หมู่ที่ 5 (ดู : 71) 30 ต.ค. 2562
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 84) 30 ต.ค. 2562
เผยแพร่แผนจัดซื้อนมโรงเรียน (ดู : 69) 30 ต.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง นมโรงเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 (ดู : 68) 30 ต.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 68) 22 ต.ค. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน (ดู : 72) 10 ต.ค. 2562
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม (ดู : 67) 10 ต.ค. 2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 69) 8 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กะเปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 69) 2 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 65) 2 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 68) 2 ต.ค. 2562
ประกาศจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 69) 23 ก.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพระธาตุหินนิลเปา (ดู : 71) 20 ส.ค. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2562 (ดู : 66) 19 ส.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยต้นน้ำโตนพง หมู่ที่10 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 75) 16 ส.ค. 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าน้ำวัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 72) 9 ส.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะไตรมาที่ 3 (ดู : 84) 25 ก.ค. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 (ดู : 81) 25 ก.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอยตาเพชร-เขาปง หมู่ที่ 10 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 71) 19 ก.ค. 2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้างประจำปี 2562 และประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอยเกาะยายหมุน หมู่ที่ ๗ (ดู : 87) 18 ก.ค. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 (ดู : 74) 17 ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 80) 16 ก.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาคู่วัดพระมหาธาตุคีรีอิทรวิหาร หมู่ที่ 5 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 74) 15 ก.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างลานกีฬา (ดู : 82) 30 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา (ดู : 92) 30 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กะเปา (ดู : 73) 28 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กะเปา (ดู : 69) 28 มิ.ย. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 (ดู : 76) 28 มิ.ย. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (ดู : 66) 28 มิ.ย. 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำชุมชน (ดู : 190) 28 มิ.ย. 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ม.4 บ้านบางกา ต.กะเปา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สฎ. (ดู : 291) 28 มิ.ย. 2562
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอยเกาะยายหมุน หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปา อำเภอศีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 68) 25 มิ.ย. 2562
โครงการก่อสร้างศาลาคู่เมรุวัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร (ดู : 88) 22 มิ.ย. 2562
ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 73) 18 มิ.ย. 2562
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารที่ีทำการ อบต.กะเปา (ดู : 290) 11 มิ.ย. 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอยหนองเจ้าเมือง หมู่ที่ 1 (ดู : 251) 11 มิ.ย. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180
โทรศัพท์ : 0-7727-4229 โทรสาร : 0-7727-4236
Copyright © 2018. www.kapao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs