Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
New Update
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
หน้าแรก
 
   ประวัติความความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างองค์กร
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
    โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ITA)
    แบบประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
 
แผนงาน
 
    แผนพัฒนาสี่ปี
    แผนยุทธศาสตร์ฯ
    การประเมินผลแผนพัฒนา
    แผนดำเนินงานประจำปี
    แผนอัตรากำลัง
    แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตฯ
    เรื่องงบฯรายจ่ายประจำปี
    เทศบัญญัติ
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    กองทุนหลักประกันสุขภาพ
    ข้อมูลข่าวสาร
    คู่มือประชาชน
    การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
    แผนพัฒนาบุคลากร
    งานบริหารงานบุคลล
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจำปี
    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
    มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
    มาตรการป้องกันการรับสินบน
    มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
    กองทุนหลักประกันสุขภาพ
    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
    มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
    มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประ โยชน์ส่วนรวม
รายงาน
 
    รายงานทางการคลัง
    รายงานผลการดำเนินงาน
    รายงานการประชุมสภา
    รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานฯ
    รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
    แผนการจัดหาพัสดุ
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    ประกาศผลผู้ชนะ
ทำเนียบบุคลากร
 
    คณะผู้บริหาร
    สภาอบต.กะเปา
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
 
 
 
 
 
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ ๑๐ (ดู : 6) 15 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายซอยเกาะยายหมุน หมู่ที่ ๗ (ดู : 6) 15 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายซอยนอกนา หมู่ที่ ๔ (ดู : 5) 15 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน(บดอัด) สายซอยหน้าเขา หมู่ที่ ๓ (ดู : 3) 15 พ.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2563 (ดู : 10) 23 เม.ย. 2563
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 (ดู : 9) 23 เม.ย. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 (ดู : 14) 20 มี.ค. 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 14) 19 มี.ค. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สายซอยศรีนิคมพัมนา หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 10) 13 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานดูแลระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 5 มี.ค. 2563
ประกาศ อบต.กะเปา ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุนเจาะบาดาล หมู่ที่ 7 (ดู : 17) 18 ก.พ. 2563
ประกาศ อบต.กะเปา ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต.กะเปา (ดู : 15) 18 ก.พ. 2563
ประกาศ อบต.กะเปา ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้าท่อลอดเหลี่ยม คสล.สายซอยศรีนิคมพัฒนา หมู่ที่ 7 (ดู : 18) 18 ก.พ. 2563
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 16) 17 ก.พ. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 (ดู : 24) 7 ม.ค. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 (ดู : 20) 7 ม.ค. 2563
ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 (ดู : 24) 20 ธ.ค. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 (ดู : 23) 20 พ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้ว ศพด.อบต.กะเปา หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 32) 6 พ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางบุกเบิกถนนสายทอนเหรียง-ถนนสายธารพัฒนา หมู่ที่ 5 (ดู : 27) 30 ต.ค. 2562
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 35) 30 ต.ค. 2562
เผยแพร่แผนจัดซื้อนมโรงเรียน (ดู : 26) 30 ต.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง นมโรงเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 (ดู : 25) 30 ต.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 26) 22 ต.ค. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน (ดู : 27) 10 ต.ค. 2562
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม (ดู : 25) 10 ต.ค. 2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 26) 8 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กะเปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 24) 2 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 23) 2 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 24) 2 ต.ค. 2562
ประกาศจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 25) 23 ก.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพระธาตุหินนิลเปา (ดู : 29) 20 ส.ค. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2562 (ดู : 26) 19 ส.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยต้นน้ำโตนพง หมู่ที่10 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 30) 16 ส.ค. 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าน้ำวัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 31) 9 ส.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะไตรมาที่ 3 (ดู : 42) 25 ก.ค. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 (ดู : 39) 25 ก.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอยตาเพชร-เขาปง หมู่ที่ 10 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 29) 19 ก.ค. 2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้างประจำปี 2562 และประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอยเกาะยายหมุน หมู่ที่ ๗ (ดู : 40) 18 ก.ค. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 (ดู : 31) 17 ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 38) 16 ก.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาคู่วัดพระมหาธาตุคีรีอิทรวิหาร หมู่ที่ 5 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 33) 15 ก.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างลานกีฬา (ดู : 44) 30 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา (ดู : 53) 30 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กะเปา (ดู : 31) 28 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กะเปา (ดู : 27) 28 มิ.ย. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 (ดู : 33) 28 มิ.ย. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (ดู : 28) 28 มิ.ย. 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำชุมชน (ดู : 150) 28 มิ.ย. 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ม.4 บ้านบางกา ต.กะเปา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สฎ. (ดู : 252) 28 มิ.ย. 2562
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอยเกาะยายหมุน หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปา อำเภอศีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 26) 25 มิ.ย. 2562
โครงการก่อสร้างศาลาคู่เมรุวัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร (ดู : 44) 22 มิ.ย. 2562
ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 33) 18 มิ.ย. 2562
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารที่ีทำการ อบต.กะเปา (ดู : 251) 11 มิ.ย. 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอยหนองเจ้าเมือง หมู่ที่ 1 (ดู : 214) 11 มิ.ย. 2562
ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.คลองวังจิก (พร้อมเสริมผิวจราจรแบบ AC.) หมู่ที่ 9 (ดู : 224) 11 มิ.ย. 2562
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม-คสล.-คลองวังจิก-ม.9 (ดู : 215) 10 มิ.ย. 2562
ประกาศ ราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านถ้ำผึ้ง-หมู่ที่-10 (ดู : 190) 10 มิ.ย. 2562
ประกาศผลการสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ (ดู : 181) 10 มิ.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 2 โครงการ (ดู : 312) 10 มิ.ย. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180
โทรศัพท์ : 0-7727-4229 โทรสาร : 0-7727-4236
Copyright © 2018. www.kapao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs