Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
New Update
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
หน้าแรก
 
   ประวัติความความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   อำนาจหน้าที่
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
   โครงสร้างองค์กร
    โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ITA)
    แบบประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
แผนงาน
 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
    แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
    แผนยุทธศาสตร์ฯ
    แผนดำเนินงานประจำปี
    แผนอัตรากำลัง
    แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตฯ
    แผนพัฒนาบุคลากร
    การประเมินผลแผนพัฒนา
    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
    การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
    การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
    เทศบัญญัติ
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    คู่มือการให้บริการ
    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    เรื่องงบฯรายจ่ายประจำปี
    กองทุนหลักประกันสุขภาพ
    งานบริหารงานบุคลล
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจำปี
    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
    กองทุนหลักประกันสุขภาพ
    มาตรการป้องกันการรับสินบน
    มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
    มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
    มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประ โยชน์ส่วนรวม
    E-service
    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
รายงาน
 
    รายงานทางการคลัง
    รายงานผลการดำเนินงาน
    รายงานการประชุมสภา
    รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานฯ
    รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
    แผนการจัดหาพัสดุ
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
    การดำเนินงานกิจการสภา
    ประกาศผลผู้ชนะ
ทำเนียบบุคลากร
 
    คณะผู้บริหาร
    สภาอบต.กะเปา
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
 
 
 
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ ๓ (ดู : 23) 4 ส.ค. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 (ดู : 24) 17 ก.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองยวนหมู่ที่ ๖ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 31) 10 ก.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะยายหมุน-เขาปง หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 25) 10 ก.ค. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 (ดู : 30) 24 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ ๑๐ (ดู : 46) 15 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายซอยเกาะยายหมุน หมู่ที่ ๗ (ดู : 41) 15 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายซอยนอกนา หมู่ที่ ๔ (ดู : 34) 15 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน(บดอัด) สายซอยหน้าเขา หมู่ที่ ๓ (ดู : 31) 15 พ.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2563 (ดู : 39) 23 เม.ย. 2563
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 (ดู : 39) 23 เม.ย. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 (ดู : 44) 20 มี.ค. 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 41) 19 มี.ค. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สายซอยศรีนิคมพัมนา หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 37) 13 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานดูแลระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 42) 5 มี.ค. 2563
ประกาศ อบต.กะเปา ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุนเจาะบาดาล หมู่ที่ 7 (ดู : 44) 18 ก.พ. 2563
ประกาศ อบต.กะเปา ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต.กะเปา (ดู : 43) 18 ก.พ. 2563
ประกาศ อบต.กะเปา ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้าท่อลอดเหลี่ยม คสล.สายซอยศรีนิคมพัฒนา หมู่ที่ 7 (ดู : 47) 18 ก.พ. 2563
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 44) 17 ก.พ. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 (ดู : 53) 7 ม.ค. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 (ดู : 49) 7 ม.ค. 2563
ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 (ดู : 53) 20 ธ.ค. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 (ดู : 52) 20 พ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้ว ศพด.อบต.กะเปา หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 60) 6 พ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางบุกเบิกถนนสายทอนเหรียง-ถนนสายธารพัฒนา หมู่ที่ 5 (ดู : 54) 30 ต.ค. 2562
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 66) 30 ต.ค. 2562
เผยแพร่แผนจัดซื้อนมโรงเรียน (ดู : 54) 30 ต.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง นมโรงเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 (ดู : 53) 30 ต.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 53) 22 ต.ค. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน (ดู : 55) 10 ต.ค. 2562
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม (ดู : 52) 10 ต.ค. 2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 54) 8 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กะเปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 51) 2 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 50) 2 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 51) 2 ต.ค. 2562
ประกาศจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 52) 23 ก.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพระธาตุหินนิลเปา (ดู : 56) 20 ส.ค. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2562 (ดู : 52) 19 ส.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยต้นน้ำโตนพง หมู่ที่10 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 57) 16 ส.ค. 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าน้ำวัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 58) 9 ส.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะไตรมาที่ 3 (ดู : 69) 25 ก.ค. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 (ดู : 66) 25 ก.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอยตาเพชร-เขาปง หมู่ที่ 10 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 56) 19 ก.ค. 2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้างประจำปี 2562 และประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอยเกาะยายหมุน หมู่ที่ ๗ (ดู : 70) 18 ก.ค. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 (ดู : 58) 17 ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 65) 16 ก.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาคู่วัดพระมหาธาตุคีรีอิทรวิหาร หมู่ที่ 5 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 59) 15 ก.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างลานกีฬา (ดู : 66) 30 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา (ดู : 75) 30 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กะเปา (ดู : 58) 28 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กะเปา (ดู : 54) 28 มิ.ย. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 (ดู : 60) 28 มิ.ย. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (ดู : 50) 28 มิ.ย. 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำชุมชน (ดู : 172) 28 มิ.ย. 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ม.4 บ้านบางกา ต.กะเปา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สฎ. (ดู : 274) 28 มิ.ย. 2562
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอยเกาะยายหมุน หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปา อำเภอศีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 52) 25 มิ.ย. 2562
โครงการก่อสร้างศาลาคู่เมรุวัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร (ดู : 71) 22 มิ.ย. 2562
ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 59) 18 มิ.ย. 2562
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารที่ีทำการ อบต.กะเปา (ดู : 273) 11 มิ.ย. 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอยหนองเจ้าเมือง หมู่ที่ 1 (ดู : 235) 11 มิ.ย. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180
โทรศัพท์ : 0-7727-4229 โทรสาร : 0-7727-4236
Copyright © 2018. www.kapao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs