Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
New Update
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
หน้าแรก
 
   ประวัติความความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างองค์กร
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
    โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ITA)
    แบบประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
 
แผนงาน
 
    แผนพัฒนาสี่ปี
    แผนยุทธศาสตร์ฯ
    การประเมินผลแผนพัฒนา
    แผนดำเนินงานประจำปี
    แผนอัตรากำลัง
    แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตฯ
    เรื่องงบฯรายจ่ายประจำปี
    เทศบัญญัติ
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    กองทุนหลักประกันสุขภาพ
    ข้อมูลข่าวสาร
    คู่มือประชาชน
    การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
    แผนพัฒนาบุคลากร
    งานบริหารงานบุคลล
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจำปี
    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
    มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
    มาตรการป้องกันการรับสินบน
    มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
    กองทุนหลักประกันสุขภาพ
    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
    มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
    มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประ โยชน์ส่วนรวม
รายงาน
 
    รายงานทางการคลัง
    รายงานผลการดำเนินงาน
    รายงานการประชุมสภา
    รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานฯ
    รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
    แผนการจัดหาพัสดุ
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    ประกาศผลผู้ชนะ
ทำเนียบบุคลากร
 
    คณะผู้บริหาร
    สภาอบต.กะเปา
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
 
 
 
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 (ดู : 7) 20 พ.ค. 2563
มาตรการช่วยเหลือคนพิการ ในวิกฤติ COVID-19 (ดู : 8) 27 เม.ย. 2563
แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการ (ดู : 12) 22 เม.ย. 2563
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสติฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยเสรีธรรม หมู่ที่ 4-9 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 10) 15 เม.ย. 2563
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยหนองใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านปากทำเรียง ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 9) 15 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สายซอยศรีนิคมพัฒนา หมู่ที่ ๗ ตำบลกะเปา (ดู : 10) 27 มี.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า-ออกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉลาด (ดู : 29) 11 ธ.ค. 2562
ประกาศงบแสดงฐานการเงินประจำปี2562 (ดู : 28) 29 พ.ย. 2562
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการประชาสัมพันธ์ออกหน่วยเคลื่อนที่สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา (ดู : 39) 24 ต.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.อบต.กะเปา หมู่ที่ ๗ ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 32) 22 ต.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน (ดู : 38) 11 ก.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน (ดู : 33) 11 ก.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าน้ำวัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร (ดู : 37) 31 ก.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสวนปาล์ม ม.10 (ดู : 26) 31 ก.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งกรูด ม.4 (ดู : 25) 31 ก.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมิตรภาพ หมู่ที่ 8 (ดู : 24) 31 ก.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่มโพธิ์ ม.3 (ดู : 23) 31 ก.ค. 2562
แผนปฎิบัติการออกหน่วยเคลื่อนที่การให้บริการประชาชนในการจัดเก็บภาษีในเขต ต.กะเปา (ดู : 26) 30 ก.ค. 2562
แผ่นพับการคัดแยกขยะเปียก (ดู : 29) 20 ก.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 (ดู : 41) 20 ก.ค. 2562
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์รร.บ้านตะเคียนทอง (ดู : 35) 25 มิ.ย. 2562
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก) (ดู : 28) 13 มิ.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบและรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.คลองวังจิก ม.9 ต.กะเปา (ดู : 454) 11 มิ.ย. 2562
ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอยร่วมจิตร ม.3 (ดู : 529) 9 มิ.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ดู : 491) 9 มิ.ย. 2562
แผ่นพับสื่อประชาสัมพันธ์ตามหลักธรรมาภิบาล (ดู : 51) 25 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายบอกทาง(แนะนำแหล่งท่องเที่ยว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 188) 25 พ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอยร่วมมิตร หมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 222) 25 พ.ค. 2562
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก สายโตนยายแหวด (ดู : 67) 23 พ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายโรงเรียนวัดอินทราวาส หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา (ดู : 253) 23 พ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 8 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 221) 18 พ.ค. 2562
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านปากทำเรียง หมู่ที่ 3 ตำบลกะเปา (ดู : 139) 8 พ.ค. 2562
การออกสำรวจภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๒ (ดู : 135) 8 พ.ค. 2562
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ้านปากทำเรียง หมู่ที่ 3 (ดู : 144) 26 เม.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ดู : 423) 24 เม.ย. 2562
ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและการสำรวจเพื่อประเมินชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ดู : 322) 23 เม.ย. 2562
การยื่นแบบการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 119) 8 เม.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กะเปา (ดู : 128) 7 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 124) 7 เม.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ม.1 และ ม.4 (ดู : 438) 24 มี.ค. 2562
ประกาศร่างขอบขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน อบต.กะเปา (ดู : 299) 10 มี.ค. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561 (ดู : 249) 7 ก.พ. 2562
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยนช์ร่วนกัน เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่ออสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอยสายธารพัฒนา หมู่ที่ 5 (ดู : 299) 3 ก.พ. 2562
ประกาศ เรื่องประกาศราชชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอยศรีนิคมพัฒนา หมู่ที่ 3-7 (ดู : 296) 3 ก.พ. 2562
ประกาศ "รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560" (ดู : 269) 7 ม.ค. 2562
ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 2 (ดู : 561) 8 พ.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายสมโภชน์ 200 ปี (ช่วงที่ 3) ปร.5 (ดู : 497) 8 พ.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายสมโภชน์ 200 ปี (ช่วงที่ 3) ปร.4 (ดู : 491) 7 พ.ค. 2561
การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุุงท้องที่ ภาษีป้าย ปี 2559 (ดู : 522) 7 พ.ค. 2561
คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งถมดิน (ดู : 595) 7 พ.ค. 2561
คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (ดู : 540) 7 พ.ค. 2561
คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (ดู : 493) 6 พ.ค. 2561
คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (ดู : 537) 6 พ.ค. 2561
คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งขุดดิน (ดู : 516) 6 พ.ค. 2561
คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (ดู : 429) 5 พ.ค. 2561
คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 (ดู : 421) 5 พ.ค. 2561
คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 (ดู : 408) 5 พ.ค. 2561
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ดู : 195) 29 เม.ย. 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (ดู : 244) 28 เม.ย. 2561
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร (ดู : 263) 28 เม.ย. 2561
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180
โทรศัพท์ : 0-7727-4229 โทรสาร : 0-7727-4236
Copyright © 2018. www.kapao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs