Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
New Update
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา...แจ้งงดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019......ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี......  
หน้าแรก
 
    ประวัติความเป็นมา
    สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
    อำนาจหน้าที่
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ
    นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
    โครงสร้างองค์กร
    ข้อมูลผู้บริหาร
    สายตรงนายก
    โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ITA)
    แบบประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
แผนงาน
 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
   แผนยุทธศาสตร์ฯ
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตฯ
   แผนพัฒนาบุคลากร
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
   การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ข้อบัญญัติตำบล
   งบฯรายจ่ายประจำปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือการให้บริการ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   งานบริหารงานบุคลล
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   E-service
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
 
    รายงานทางการคลัง
    รายงานผลการดำเนินงาน
    รายงานการติดตามและประเมินผลแผน
    รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานฯ
    รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
    แผนการจัดหาพัสดุ
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
    การดำเนินงานกิจการสภา
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
    รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
    ประกาศผลผู้ชนะ
ทำเนียบบุคลากร
 
    ผู้บริหาร
    สภาอบต.กะเปา
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
 
 
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ดู : 5) 12 ม.ค. 2564
การขายพัสดุ-ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ดู : 9) 4 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ เรื่องแจ้งงดกิจกรรมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2564 (ดู : 10) 25 ธ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา ม.๘ (ดู : 18) 17 พ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๑๐ (ดู : 15) 17 พ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุง ต่อเติมและขยายเขตประปาหมู่บ้าน ม.๒ (ดู : 19) 17 พ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุง ต่อเติมและขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ ๑๐ (ดู : 21) 17 พ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาและขยายขนาดท่อเมนประปาบ้านหาดมุด หมู่ที่ ๑ (ดู : 15) 17 พ.ย. 2563
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 14) 29 ต.ค. 2563
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 18) 29 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างประตูรั้วและป้ายสถานที่ตั้ง ศพด.บ้านฉลาด (ดู : 31) 29 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) (ดู : 37) 28 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองโกกะ หมู่ที่ 3 (ดู : 31) 28 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนน (ลูกรัง) สายคลองปงหมู่ที่ 4 (ดู : 20) 28 ก.ย. 2563
เรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญิติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 46) 2 ก.ย. 2563
งานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 (ดู : 64) 21 ส.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายซอยหนองใหญ่ หมู่ที่ 6 (ดู : 58) 30 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายซอยลิ้มมณี หมู่ที่ 3 (ดู : 34) 30 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายซอยสาลิกา หมู่ที่ 1 (ดู : 35) 30 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายซอยประปา หมู่ที่ 6 (ดู : 34) 30 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายซอยอมรเทพ หมู่ที่ 4 (ดู : 32) 30 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายซอยอรุณรักษ์ หมู่ที่ 10 (ดู : 30) 30 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลงท่าน้ำ หมู่ที่ ๒ (ดู : 41) 16 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยปรีดา หมู่ที่ 3 (ดู : 38) 16 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหมอดวน หมู่ที่ 7 (ดู : 37) 14 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยมิตรภาพหมู่ที่ 8 (ดู : 36) 14 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนภาคเรียนที่๑/๒๕๖๓ (ดู : 45) 30 มิ.ย. 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 47) 30 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจภาคสนามเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 (ดู : 42) 30 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเกาะยายหมุน-เขาปง หมู่ที่ ๙ (ดู : 41) 25 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหนองยวน หมู่ที่ ๖ (ดู : 38) 25 มิ.ย. 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 41) 25 มิ.ย. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 (ดู : 54) 20 พ.ค. 2563
มาตรการช่วยเหลือคนพิการ ในวิกฤติ COVID-19 (ดู : 54) 27 เม.ย. 2563
แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการ (ดู : 62) 22 เม.ย. 2563
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสติฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยเสรีธรรม หมู่ที่ 4-9 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 55) 15 เม.ย. 2563
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยหนองใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านปากทำเรียง ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 54) 15 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สายซอยศรีนิคมพัฒนา หมู่ที่ ๗ ตำบลกะเปา (ดู : 57) 27 มี.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า-ออกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉลาด (ดู : 80) 11 ธ.ค. 2562
ประกาศงบแสดงฐานการเงินประจำปี2562 (ดู : 79) 29 พ.ย. 2562
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการประชาสัมพันธ์ออกหน่วยเคลื่อนที่สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา (ดู : 95) 24 ต.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.อบต.กะเปา หมู่ที่ ๗ ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 78) 22 ต.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน (ดู : 82) 11 ก.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน (ดู : 79) 11 ก.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าน้ำวัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร (ดู : 91) 31 ก.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสวนปาล์ม ม.10 (ดู : 73) 31 ก.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งกรูด ม.4 (ดู : 71) 31 ก.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมิตรภาพ หมู่ที่ 8 (ดู : 68) 31 ก.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่มโพธิ์ ม.3 (ดู : 70) 31 ก.ค. 2562
แผนปฎิบัติการออกหน่วยเคลื่อนที่การให้บริการประชาชนในการจัดเก็บภาษีในเขต ต.กะเปา (ดู : 73) 30 ก.ค. 2562
แผ่นพับการคัดแยกขยะเปียก (ดู : 76) 20 ก.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 (ดู : 94) 20 ก.ค. 2562
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์รร.บ้านตะเคียนทอง (ดู : 85) 25 มิ.ย. 2562
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก) (ดู : 74) 13 มิ.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบและรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.คลองวังจิก ม.9 ต.กะเปา (ดู : 502) 11 มิ.ย. 2562
ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอยร่วมจิตร ม.3 (ดู : 575) 9 มิ.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ดู : 537) 9 มิ.ย. 2562
แผ่นพับสื่อประชาสัมพันธ์ตามหลักธรรมาภิบาล (ดู : 97) 25 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายบอกทาง(แนะนำแหล่งท่องเที่ยว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 235) 25 พ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอยร่วมมิตร หมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 267) 25 พ.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180
โทรศัพท์ : 0-7727-4229 โทรสาร : 0-7727-4236
Copyright © 2018. www.kapao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs