Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
New Update
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา...แจ้งงดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019......ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี......  
หน้าแรก
 
    ประวัติความเป็นมา
    สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
    อำนาจหน้าที่
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ
    นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
    โครงสร้างองค์กร
    ข้อมูลผู้บริหาร
    สายตรงนายก
    โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ITA)
    แบบประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
แผนงาน
 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
   แผนยุทธศาสตร์ฯ
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตฯ
   แผนพัฒนาบุคลากร
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
   การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ข้อบัญญัติตำบล
   งบฯรายจ่ายประจำปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือการให้บริการ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   งานบริหารงานบุคลล
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   E-service
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
 
    รายงานทางการคลัง
    รายงานผลการดำเนินงาน
    รายงานการติดตามและประเมินผลแผน
    รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานฯ
    รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
    แผนการจัดหาพัสดุ
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
    การดำเนินงานกิจการสภา
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
    รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
    ประกาศผลผู้ชนะ
ทำเนียบบุคลากร
 
    ผู้บริหาร
    สภาอบต.กะเปา
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
 
 
 
 
  รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180
โทรศัพท์ : 0-7727-4229 โทรสาร : 0-7727-4236
Copyright © 2018. www.kapao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs