Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
New Update
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา...แจ้งงดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019......ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี......  
หน้าแรก
 
    ประวัติความเป็นมา
    สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
    อำนาจหน้าที่
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ
    นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
    โครงสร้างองค์กร
    ข้อมูลผู้บริหาร
    สายตรงนายก
    โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ITA)
    แบบประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
แผนงาน
 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
   แผนยุทธศาสตร์ฯ
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตฯ
   แผนพัฒนาบุคลากร
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
   การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ข้อบัญญัติตำบล
   งบฯรายจ่ายประจำปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือการให้บริการ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   งานบริหารงานบุคลล
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   E-service
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
 
    รายงานทางการคลัง
    รายงานผลการดำเนินงาน
    รายงานการติดตามและประเมินผลแผน
    รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานฯ
    รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
    แผนการจัดหาพัสดุ
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
    การดำเนินงานกิจการสภา
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
    รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
    ประกาศผลผู้ชนะ
ทำเนียบบุคลากร
 
    ผู้บริหาร
    สภาอบต.กะเปา
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
 
 
 
 
นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
ประกาศประชาสัมพันธ์การยื่นแบบการชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายและอัตราภาษี  (ดู : 2)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ดู : 7)
การขายพัสดุ-ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ดู : 13)
ประชาสัมพันธ์ เรื่องแจ้งงดกิจกรรมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2564 (ดู : 13)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา ม.๘ (ดู : 21)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ ๓  (ดู : 64)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 (ดู : 62)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองยวนหมู่ที่ ๖ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 78)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะยายหมุน-เขาปง หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 47)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 (ดู : 53)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
 
กิจกรรมเคารพธงชาติ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมงานสืบสานประเพณี < ลอยกระทง 2563 >
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การคัดแยกขยะเปียก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดิน เสริมสร้างธรรมา ภิบาลเพื่อความเป็นธรรมในสังคม เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
สัมมนาโครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 – 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการพระธาตุหินนิลเปา พิธีเปิดสถานที่ท่องเที่ยวใหม่่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2558
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
งานลอยกระทง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวน อปพร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 216)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 221)
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 351)
ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 813)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) สอบสัมภาษณ์ (ดู : 452)
แหล่งท่องเที่ยว      ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
พระธาตุหินนิลเปา
 
  อ่านรายละเอียด  
 

 

  หนังสือสั่งการ อปท. จังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
ระบบการจัดจ้างภาครัฐ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
     
   
หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180
โทรศัพท์ : 0-7727-4229 โทรสาร : 0-7727-4236
Copyright © 2018. www.kapao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs