Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
New Update
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
หน้าแรก
 
    ประวัติความความเป็นมา
    สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
    อำนาจหน้าที่
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ
    นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
    โครงสร้างองค์กร
    โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ITA)
    แบบประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
แผนงาน
 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
   แผนยุทธศาสตร์ฯ
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตฯ
   แผนพัฒนาบุคลากร
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
   การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   เทศบัญญัติ
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   คู่มือการให้บริการ
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   เรื่องงบฯรายจ่ายประจำปี
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   งานบริหารงานบุคลล
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   มาตรการป้องกันการรับสินบน
   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประ โยชน์ส่วนรวม
   E-service
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
รายงาน
 
    รายงานทางการคลัง
    รายงานผลการดำเนินงาน
    รายงานการประชุมสภา
    รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานฯ
    รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
    แผนการจัดหาพัสดุ
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
    การดำเนินงานกิจการสภา
    ประกาศผลผู้ชนะ
ทำเนียบบุคลากร
 
    คณะผู้บริหาร
    สภาอบต.กะเปา
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
 
 
 
 
นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างประตูรั้วและป้ายสถานที่ตั้ง ศพด.บ้านฉลาด (ดู : 5)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) (ดู : 6)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองโกกะ หมู่ที่ 3 (ดู : 6)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ ๓  (ดู : 23)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 (ดู : 24)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองยวนหมู่ที่ ๖ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 31)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
 
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การคัดแยกขยะเปียก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดิน เสริมสร้างธรรมา ภิบาลเพื่อความเป็นธรรมในสังคม เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
สัมมนาโครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 – 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการพระธาตุหินนิลเปา พิธีเปิดสถานที่ท่องเที่ยวใหม่่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2558
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
งานลอยกระทง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวน อปพร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 173)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 181)
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 316)
แหล่งท่องเที่ยว      ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
พระธาตุหินนิลเปา
 
  อ่านรายละเอียด  
 

 

  หนังสือสั่งการ อปท. จังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
ระบบการจัดจ้างภาครัฐ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
     

 

หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180
โทรศัพท์ : 0-7727-4229 โทรสาร : 0-7727-4236
Copyright © 2018. www.kapao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs