Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
New Update
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
หน้าแรก
 
    ประวัติความความเป็นมา
    สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
    อำนาจหน้าที่
    โครงสร้างองค์กร
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ
    นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
    โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ITA)
    แบบประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
 
แผนงาน
 
   แผนพัฒนาสี่ปี
   แผนยุทธศาสตร์ฯ
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตฯ
   เรื่องงบฯรายจ่ายประจำปี
   เทศบัญญัติ
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   ข้อมูลข่าวสาร
   คู่มือประชาชน
   การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
   แผนพัฒนาบุคลากร
   งานบริหารงานบุคลล
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการป้องกันการรับสินบน
   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประ โยชน์ส่วนรวม
รายงาน
 
    รายงานทางการคลัง
    รายงานผลการดำเนินงาน
    รายงานการประชุมสภา
    รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานฯ
    รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
    แผนการจัดหาพัสดุ
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    ประกาศผลผู้ชนะ
ทำเนียบบุคลากร
 
    คณะผู้บริหาร
    สภาอบต.กะเปา
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
 
 
 
 
นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนภาคเรียนที่๑/๒๕๖๓ (ดู : 3)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 3)
ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจภาคสนามเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 (ดู : 2)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 (ดู : 5)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ ๑๐ (ดู : 15)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายซอยเกาะยายหมุน หมู่ที่ ๗ (ดู : 17)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
 
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การคัดแยกขยะเปียก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดิน เสริมสร้างธรรมา ภิบาลเพื่อความเป็นธรรมในสังคม เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
สัมมนาโครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 – 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการพระธาตุหินนิลเปา พิธีเปิดสถานที่ท่องเที่ยวใหม่่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2558
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
งานลอยกระทง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวน อปพร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 133)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 150)
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 282)
แหล่งท่องเที่ยว      ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
พระธาตุหินนิลเปา
 
  อ่านรายละเอียด  
 

 

  หนังสือสั่งการ อปท. จังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
ระบบการจัดจ้างภาครัฐ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
     

 

หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180
โทรศัพท์ : 0-7727-4229 โทรสาร : 0-7727-4236
Copyright © 2018. www.kapao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs